Реанімаційний Пакет Реформ > Новини > Громадський контроль над проведенням АТО

Громадський контроль над проведенням АТО

Шановні колеги!

Група РПР з військової реформи пропонує важливу ініціативу – встановлення громадського контролю над проведенням АТО. Нижче – проект Положення і Звернення до президента про створення комунікаційної платформи длля обговорення проблем АТО і генерування рішень разом із громадськістю.

 

ПРОЕКТ

УКАЗ
Президента України

Про Громадську раду  з питань проведення Антитерористичної операції

 

З метою підвищення результативності заходів, що здійснюються в ході Антитерористичної операції, залучення громадськості до ухвалення рішень, спрямованих на запобігання та припинення злочинів, здійснюваних з терористичною метою, сприяння зміцненню територіальної цілісності держави, забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб, згідно з частиною другою статті 102 та пунктом 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

 1.  Утворити Громадську раду з питань проведення Антитерористичної операції, як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
 2.  Затвердити Положення про Громадську раду з питань проведення антитерористичної операції та її персональний склад, що додаються.
 3.  Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від _____ 2014 року  №

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань проведення Антитерористичної операції

 1.  Громадська рада з питань проведення Антитерористичної операції (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою підвищення результативності заходів, що здійснюються в ході антитерористичної операції, залучення громадськості до ухвалення рішень, спрямованих на запобігання та припинення злочинів, здійснюваних з терористичною метою, недопущення проявів сепаратизму на території України, підготовки пропозиції щодо забезпечення дотримання конституційних прав і свобод громадян, що постраждали внаслідок терористичних актів на території проведення Антитерористичної операції.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

 1.  Основними завданнями Ради є:

1) аналіз та дослідження заходів, що здійснюються правоохоронними органами та Збройними силами України в ході проведення Антитерористичної операції

2) розробка пропозицій та рекомендацій щодо ухвалення рішень з проведення окремих заходів у рамках Антитерористичної операції;

3) підготовка проектів законів, інших актів законодавства з питань проведення Антитерористичної операція;

4) упорядкування волонтерського руху, координація дій благодійних організацій, об’єднань громадян, суб’єктів господарювання та фізичних осіб у сфері матеріальної, технічної та іншої допомоги, що надається в рамках підтримки Антитерористичної операції;

5) організація заходів, пов’язаних із збереженням життя, наданням медичної допомоги громадянам, що постраждали від актів тероризму на території проведення Антитерористичної операції, забезпечення дотримання конституційних прав і свобод таких громадян;

6) оперативне та неупереджене висвітлення у засобах масової інформації заходів, що проводяться в межах Антитерористичної операції;

7) надання консультативної, правової та іншої допомоги громадянам, що постраждали внаслідок актів тероризму на території проведення Антитерористичної операції;

8) експертиза нормативно-правових актів, що ухвалюються органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та безпосередньо стосуються заходів, пов’язаних з проведенням Антитерористичної операції, підготовка рекомендації щодо скасування таких актів у разі їх невідповідності чинному законодавству України.

 1.  Рада для виконання покладених на неї основних завдань має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників органів виконавчої влади, Збройних сил України, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів;

3) створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах провідних учених, фахівців;

4) ініціювати інші заходи, пов’язані з виконанням Радою покладених на неї завдань.

 1.  Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, Збройними силами України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, благодійними, організаціями, громадськими об’єднаннями, батьками та родичами військовослужбовців, що беруть участь у проведенні Антитерористичної організації, представниками засобів масової інформації, активістами волонтерського руху.
 2.  Рада утворюється у складі Голови, секретаря Ради та членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є Президент України.

Секретар Ради обирається на першому засіданні Ради з числа її членів.

До складу Ради обов’язково входять:

1) представник Ради національної безпеки і оборони України;

2) представник Генерального штабу Збройних сил України;

3) представник благодійних організацій, громадських об’єднань, що надають матеріальну, технічну та іншу допомогу у проведенні Антитерористичної операції та/або особам, що постраждали внаслідок актів тероризму на території проведення Антитерористичної операції;

4) представник батьків та родичів військовослужбовців, що беруть участь у проведенні Антитерористичної організації;

5) представник засобів масової інформації;

6) активіст волонтерського руху.

Інші особи можуть бути членами Ради за згодою.

Персональний склад Ради затверджується Президентом України. Секретар Ради має право вносити Голові Ради пропозиції щодо змін персонального складу Ради.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на місяць, і скликаються секретарем Ради за дорученням Голови Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

 1.  Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписує секретар Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, інших державних органів, організацій, установ.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

Рада інформує громадськість про свою діяльність.

 1.  Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.
 2.  Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації 
Президента України
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

 

СКЛАД
Громадської ради з питань проведення Антитерористичної операції

ПОРОШЕНКО     Петро Олексійович – Президент України, Голова Ради
??????? – ??????????
??????? – ??????????
??????? – ??????????

 

 

Глава Адміністрації 
Президента України
 

 

Шановний пане Президенте!

Колосальні зусилля, котрі робить за своєю власної ініціативою народ України, допомагаючи АТО, дає підстави назвати це справжньою народною війною.

Своєю роботою добровольці на фронті та волонтери у тилу заслужили колосальну повагу у військах і серед мирних громадян, здобули колосальний досвід щодо побудови війська та тилового забезпечення.

Практику залучення компетентної громадськості до вирішення проблем АТО слід зробити систематизованою та регулярною.

Народ, що жертвує собою, заслуговує, щоб Головнокомандучий відповідним чином інформував його про роботу зі зменшення втрат. Унікальний досвід народної війни заслуговує на те, щоб Головнокомандуючий брав його до уваги.

Передати такий досвід у режимі двостороннього діалогу дозволить тільки постійна закрита комунікаційна платформа за участі волонтерів, представників громадського суспільства, експертів та Головнокомандуючого. Таку платформу слід створити негайно, і проводити її з необхідною частотою.

Існування такої платформи дозволить вирішити найболючіші проблеми АТО:

Пане Президенте, ми несемо втрати! Не використовувати досвід волонтерів – означає нести надто багато втрат без якоїсь користі. Імплементація бойового та тилового досвіду зараз – це десятки і сотні врятованих життів.

Добровольці та волонтери накопичили унікальний досвід, котрий терміново необхідно реалізовувати, ради спасіння людських життів та наближення нашої Перемоги.

ВГОРУ