Менеджер групи

Хуткий Дмитро

Головний експерт групи

Лобойко Сергій
cidnaukma@gmail.com

Громадські організації:

 • Центр розвитку інновацій НаУКМА
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

У 2016-2018 рр. уже було ухвалено важ­ливі для впровадження реформи норматив­но-правові акти, зокрема внесено зміни до Законів «Про звернення громадян» (запро­ваджено е-звернення та е-петиції) та «Про доступ до публічної інформації», ухвалено Закони «Про електронні довірчі послуги», «Про відкритість використання публічних коштів», зміни до Постанови «Про затвер­дження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкри­тих даних». Україна приєдналася до Між­народної Хартії відкритих даних, Уряд ухва­лив концепції та плани заходів з реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг та Концепції розвитку електронно­го урядування в Україні на 2019-2020 роки, а також розвитку електронної демократії в Україні та системи електронних послуг в Україні, електронного урядування в Україні, цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки.

За оцінками 2018 року, у рейтингу е-участі ООН показники України погіршилися у двох категоріях: е-інформування опустило­ся до 63%, е-консультації - до 65%, проте зросли в категорії е-залучення (майже в два рази) - до 82%. Е-залучення - це такі іннова­ційні інструменти демократії участі, як е-петиції, громадський бюджет, е-звернення, які активно розвиваються в Україні, у тому числі завдяки діяльності учасників групи. У суспільстві існує запит на нормативне запровадження нових інструментів е-демократії, таких як: консультації, громадські обговорення та громадські ради онлайн, електронне голосування, електронні вибо­ри, електронні плебісцити, надання повно­важень та відсторонення посадових осіб онлайн. Опрацювання зібраних експертами даних дозволяє зробити висновок, що для успішного проведення реформи е-демократії варто поєднати з реформою децентра­лізації, е-урядування та публічної служби.

Також важливим залишається норма­тивне закріплення співмірності офлайн та онлайн-форм участі під час ухвалення рі­шень та голосування, права на доступ та використання мережі Інтернет, свободи ін­формації, анонімності, приватності та захи­сту персональних даних.

ЦІЛЬ 1 Громадяни беруть участь у творенні публічної політики за допомогою електронних інструментів
 1. Законодавчо забезпечити можливість участі громадян в управлінні державними та міс­цевими справами у формі електронних консультацій та електронного голосування для ухвалення рішень та забезпечення виборчого процесу. Опрацювати і запровадити учасницьку модель Всеукраїнського громадського бюдже­ту, яка надасть можливість громадянам України шляхом онлайн-голосування напряму впливати на використання бюджетних коштів у всеукраїнському масштабі.
 2. Поширити громадську модель бюджету участі на місцевому рівні.
 3. Розробити і запровадити онлайн-платформу е-демократії з єдиним електронним кабі­нетом громадянина для розвитку взаємодії між громадянами, громадян з владою, гро­мадян з бізнесом та владою, електронного голосування при обранні громадських рад.
 4. Підтримувати на місцевому рівні розвиток електронних петицій, громадських бюджетів (бюджетів участі) онлайн, електронних місцевих ініціатив та інших інноваційних ініціатив е-участі.
 5. Ухвалити законопроект про публічні консультації з використанням інструментів е-демократії.

РІШЕННЯ УХВАЛЮЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Державне агент­ство з питань електронного урядування України, Міністерство юстиції України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, орга­ни місцевого самоврядування.

ЦІЛЬ 2 Органи державної влади та місцевого самоврядування реалізують публічну політику за принципами відкритого урядування
 1. Органи державної влади та місцевого самоврядування реалізують публічну політику за розпорядженням КМУ №797-р спільно з відповідними стейкхолдерами.
 2. Активізувати участь органів місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях у запровадженні:
  1. принципів та інструментів відкритого урядування, що підтверджується відповідними- рейтингами прозорості;
  2. партисипації та інструментів е-демократії, що підтверджується даними про кількість користувачів та успішних кейсів (наприклад, кількість підтриманих та реалізованих пе­тицій, кількість реалізованих проектів громадського бюджету).
 3. Запровадити державну статистику про е-участь, включити до щорічних звітів голів ОМС інформацію про використання інструментів е-демократії, освітні програми МОН Украї­ни з тематики онлайн-участі та державну інформаційну кампанію з е-демократії.
 4. Створити банк ІТ-рішень як агрегат даних про поширення в ОМС е-сервісів, їх якість, розробників. Опрацювати спільно з Державним агентством з питань електронного уря­дування України рекомендації для ОМС з використання банку ІТ-рішень. Запровади­ти пілотні кейси, колективне опрацювання потреб, вибір кращих ІТ-рішень, побудову спільних хмарних сервісів/платформ.
 5. Провести інформаційно-просвітницьку кампанію з е-участі через рекомендації МОН, залучення національних медіа, лідерів громадської думки та відомих активістів; поши­рювати історії позитивного досвіду розвитку е-демократії на місцевому рівні.

РІШЕННЯ УХВАЛЮЄ: Кабінет Міністрів України, Державне агентство з питань електронно­го урядування України, Державна служба статистики України, Міністерство освіти та науки України, ПАТ НСТУ, Міністерство інформаційної політики України, Міністерство регіонально­го розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, органи місцевого самоврядування.

Експерти групи

 • Барікова Анна
 • Коваленко Олексій
 • Карєлін Сергій
 • Літвінова Карина
 • Лобойко Сергій
 • Фльонц Володимир
 • Хуткий Дмитро
 • Асєєва Анна
 • Ємельянова Анна
 • Губренко Оксана
 • Климчук Олександр
 • Куконін Анастасія
 • Лубкін Дмитро
 • Козлов Микола
 • Наход Михайло
 • Ночвай Володимир
 • Жмеренецький Олексій
ВГОРУ