Менеджер групи

Величко Оксана
Телефон: 0674658945
oksana.velychko@kiy.kiev.ua

Головний експерт групи

Пліва Олександр
pliva.olexandr@gmail.com
Шевченко Леся
slesya08@gmail.com

Громадські організації:

 • Центр політико-правових реформ
 • Центр економічної стратегії
 • Фундація "Відкрите суспільство"
 • Агенція "Спільні Зусилля"
 • Ейдос: центр політичних студій
 • ЦРІ
 • Форум розвитку громадянського суспільства
 • Форум ЮА-ВЕТ
 • Фортеця
 • Родина
 • Разом проти корупції
Загальна інформація про групу
Основним завданням, яке ставить перед собою група РПР- Київ – це перегляд суспільного договору «влада-громадяни» на рівні міста Києва, який тривалий час перебуває в умовах кругової поруки ключових чиновників та великого бізнесу. Громадськість стане ключовим учасником в процесі ухвалення рішень місцевого значення. Монополія влади на компетентність прийняття всіх рішень у бюджетній, земельній та містобудівній сферах дорого обходиться киянам. Мізерні платежі до міського бюджету на фоні мільярдних тіньових потоків йдуть у кишені наближених до влади бізнес структур та посадових осіб. Стало очевидно, що традиційна ротація партійної символіки в кабінетах майже ніяк не відобразилася на казнокрадстві – люди змінилися, а схеми залишилися.
РПР-Київ ставить за мету стати каталізатором реформ на місцевому рівні із подальшим поширенням кращих практик по всій території України через побудову дієвих механізмів громадської участі, відновлені інструменти «прозорості» та «відкритості» влади.
Впровадження та моніторинг стану реформ на рівні міста Києва дасть змогу здійснювати громадський контроль імплементації чинного законодавства та фіксувати найбільш типові проблеми, готувати пакетні рішення для впровадження окремих політик. В подальшому це дасть змогу платформі РПР оперативно реагувати на існуючі проблеми та ініціювати внесення змін до законодавства та підзаконних актів.

МУНІЦИПАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Більше 70% населення України прожи­ває в містах. Завдяки активній міграції меш­канців сільських територій до міст останні стрімко зростають, проте цей процес не су­проводжується належним розвитком інф­раструктури, що суттєво впливає на ком­форт життя людей у містах.

Міські громади переживають низку системних проблем. Наприклад, хаотична забудова, яка супроводжується конфліктами. Для багатьох міст характерне виділен­ня земельних ділянок без необхідної місто­будівної документації або перекроювання цієї документації в інтересах забудовників, що призводить до зменшення кількості зелених насаджень. Відсутність сталої культурної, топонімічної та історичної політики міст призводить до руйнування та забудови культурних пам’яток.

Комунальні підприємства й установи ча­сто діють неефективно, як наслідок - низь­ка якість послуг, які надаються мешканцям міста, зокрема в комунальному господар­ стві, освіті й охороні здоров’я. Значними викликами є зношена енергетична інфра­структура та зростання споживчого попи­ту на електроенергію без впровадження енергоефективних технологій та енерго- менеджменту.

Негативно впливає на розвиток міст низь­ка активність мешканців, брак довіри та низький рівень співпраці між міською вла­дою і громадою в процесі вироблення місь­кої політики. Також є значні корупційні ризи­ки на тлі збільшення надходжень до місцевих бюджетів внаслідок децентралізації.

Ефективне муніципальне управління має бути спрямоване на створення умов для прогнозованого розвитку міст, що, зокре­ма, передбачає: наявність стратегії розвитку міста, досягнення відкритості міської влади та включеності громади у вирішення питань міського розвитку, підвищення конкуренто­спроможності економіки міст, забезпечен­ня комфортних умов проживання в містах, розвиток культурної самобутності міст.

ЦІЛЬ 1 Міста та їхні приміські території розвиваються прогнозовано із належним урядуванням
 1. Стратегія розвитку міст
  1. Законодавчо закріпити вимогу про наявність стратегії розвитку міста та ієрархії плану-вальних документів. Цільові програми мають відповідати стратегії розвитку міста. На­працювати рекомендації для розробки стратегії розвитку міст.
  2. Розробити методики впровадження рішень Smart City в містах.
 2. Містобудування
  1. Привести містобудівні документи у відповідність до нових ДБН.
  2. Розробити муніципальні плани адаптації до змін клімату та забезпечити їх врахування в стратегічних документах.
  3. Забезпечити належне функціонування і відкритість містобудівних кадастрів, містобудів­них документів, зокрема містобудівних умов та обмежень.джетний процес
  4. Запровадити обов’язкове ухвалення бюджетних регламентів місцевих рад. Розробити рекомендації про зміст бюджетних регламентів.
  5. Розробляти місцеві цільові програми відповідно до затверджених Методичних реко­мендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання.
 3. Публічні закупівлі
  1. Забезпечити для суб’єктів господарювання рівні умови участі в публічних закупівлях, у т. ч. допорогових, через систему Рго2огго.
  2. Забезпечити обов’язковість продажу та здачі комунального майна в оренду на засадах аукціону/конкурсу через Рго2огго.Продажі.
 4. Комунальне майно та земля
  1. Провести інвентаризацію земель й іншого нерухомого майна (будівель, об’єктів бла­гоустрою тощо) територіальних громад з внесенням відомостей у відкриті електронні бази даних та зазначенням їх вартості, поточного використання й умов оренди.
 5. Комунальні підприємства та установи
  1. Провести аудит діяльності комунальних підприємств та установ із залученням неза­лежного аудитора. Ліквідувати комунальні підприємства, які неефективно виконують покладені на них функції.
  2. Розробити та затвердити критерії обов’язковості створення наглядових рад для кому­нальних підприємств.
  3. Розробити та запровадити ключові показники ефективності для комунальних підпри­ємств. Зафіксувати їх у контрактах керівників комунальних підприємств, установ.
  4. Запровадити відкриті та незалежні конкурси на зайняття посад керівників комуналь­них підприємств та установ із залученням громадськості.
 6. Місцеве самоврядування в Києві
  1. Внести зміни до Закону «Про столицю» для забезпечення реалізації місцевого само­врядування у місті Києві та його районах.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабі­нет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому­нального господарства України.

ЦІЛЬ 2 Влада підзвітна, а громада бере участь у виробленні міських політикритість та підзвітність
 1. Відкритість та відзвітність
  1. Розробити рекомендації про обов’язкові критерії відкритості, підзвітності органів місце­вого самоврядування та участі громад в ухваленні рішень і закріпити їх законодавчо та на рівні статутів міст. Зокрема, закріпити право громади ініціювати громадські слухання.
  2. Розробити рекомендації про зміст звітів міських голів та депутатів місцевих рад та ухва­лити відповідне положення.
  3. Заборонити суміщення мандату депутата місцевої ради з посадою у виконавчому ор­гані відповідної ради та комунальному підприємстві/установі для уникнення конфлікту інтересів.
  4. Забезпечити оприлюднення інформації у форматі відкритих даних відповідно до вимог законодавства.
  5. Забезпечити оприлюднення титульних списків та переліку фактично виконаних робіт на території громад.
 2. Інклюзивність процесу ухвалення рішень
  1. Ухвалити зміни до регламентів місцевих рад, що сприяють залученню громадськості до вироблення рішень через механізм публічних консультацій.
  2. Запровадити місцеві програми розвитку е-демократії з урахуванням Концепції розвитку е-демократії та урядового плану дій до 2020.
  3. Забезпечити якісне впровадження бюджету участі.
 3. Адміністративні послуги
  1. Скоротити кількість документів та процедур для отримання адміністративних послуг на місцевому рівні відповідно до чинного законодавства.
 4. Підтримка громадських ініціатив
  1. Розробити муніципальні програми підтримки діяльності громадських організацій та виконання ними соціального замовлення.
  2. Створити міські центри підтримки громадських та молодіжних ініціатив, зокрема мо­лодіжні центри.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабі­нет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому­нального господарства України.

ЦІЛЬ 3 Забезпечено комфортні умови проживання в містахлагоустрій

 1. Залучити органи самоорганізації населення до приймання виконаних робіт з бла­гоустрою на відповідній території.
 2. Запровадити конкурсні процедури для набуття права на тимчасове користування кому­нальною і державною власністю для розміщення реклами. Внести відповідні зміни до Закону «Про рекламу» та привести його у відповідність до дозвільного законодавства та законодавства про адміністративні послуги
 3. Затвердити цільову програму вжиття енергоефективних заходів у бюджетних устано­вах і багатоквартирних будинках на умовах співфінансування із співвласниками.
 4. Сприяти створенню ОСББ як форми управління власниками спільним майном у бага­токвартирних будинках.
 5. Запровадити енергомоніторинг і енергоменеджмент комунальних будівель і житлового фонду. з відходами
 6. Забезпечити роздільне збирання відходів, їх сортування і переробку (рециклінг) на спе­ціалізованих підприємствах.
 7. Забезпечити функціонування спеціалізованих пунктів прийому великогабаритних і не­безпечних відходів.
 8. Забезпечити реконструкцію діючих і будівництво нових полігонів, заводів з переробки відходів та закриття полігонів, які не відповідають вимогам екологічної безпеки.порт і паркування
 9. Створити публічний реєстр маршрутів громадського транспорту із зазначенням виду маршруту, графіку руху, кількості рухомого складу, що працює на маршруті, його ха­рактеристик та інформації про перевізника.
 10. Запровадити єдиний електронний квиток для проїзду в громадському транспорті.
 11. Підрахувати кількість місць для паркування в містах та забезпечити їх мінімально не­обхідну кількість відповідно до вимог, які застосовуються до районів з житловою забу­довою.
 12. Запровадити автоматизовану систему контролю оплати паркування. Сформувати службу інспекторів з паркування (для великих міст).
 13. Створити в містах необхідну інфраструктуру для велосипедного та пішохідного руху.
 14. Забезпечити належне функціонування достатньої кількості дошкільних і середніх нав­чальних закладів, у т. ч. шляхом створення та підтримки роботи нових закладів кому­нальної і приватної форм власності.
 15. Забезпечити доступ мешканців до отримання первинної медичної допомоги шляхом створення достатньої кількості відділень ПМД і запровадження електронного запису на прийом до лікарів.
 16. Залучити недержавні організації до надання соціальних послуг та впровадити меха­нізм компенсації за надані послуги.ка
 17. Розробити і затвердити концепцію безпечного міста. Запровадити системи інтелекту­ ального відеоконтролю та тривожного сповіщення служб екстреного виклику про пра­вопорушення або надзвичайні події, якими цілодобово зможуть користуватися меш­канці та туристи. Скоординувати використання наявних муніципальних, відомчих та приватних систем відеоконтролю з метою посилення громадської безпеки.
 18. Охорона довкілля
  1. Провести паспортизацію зелених насаджень та рекреаційних зон на території міста та ухвалити цільову програму для їх збереження і розвитку.
  2. Провести паспортизацію водних об’єктів на території міста та вжити заходів для їх до­гляду і збереження прибережних смуг від забудови.
  3. Провести інспекцію санітарно-захисних зон на наявність регламентованих насаджень та привести їх у відповідність до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.
  4. Забезпечити моніторинг та оприлюднення показників стану повітря та води для визна­чення їх відповідності нормам.
  5. Розробити та забезпечити набуття чинності новими санітарними нормами з охорони повітря в населених пунктах.
 19. Захист тварин
  1. Імплементувати норми європейського законодавства в частині забезпечення бла­гополуччя домашніх тварин. Ухвалити цільову програму гуманного регулювання чи­сельності бездоглядних тварин, функціонування єдиної міської інфраструктури для власників та їхніх тварин, правила утримання домашніх тварин.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабі­нет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-ко­мунального господарства України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство внутрішніх справ України.

ЦІЛЬ 4 Підвищено рівень конкурентоспроможності економіки містгуляторна політика
 1. Оцінити місцеві регуляторні акти щодо їх результативності, надати пропозиції щодо вне­сення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять коруп- ційні ризики чи спотворюють конкуренцію.
 2. Залучення інвестицій та виробництво
  1. Розробити й оприлюднити інвестиційний паспорт міста.
  2. Ухвалити положення про проведення інвестиційних конкурсів з метою розгляду інвести­ційних проектів та залучення інвесторів, використовуючи різні механізми та інструмен­ти, зокрема: індустріальні парки, технопарки, вільні економічні зони, спеціальні подат­кові та митні режими тощо.
  3. Стимулювати створення виробничих/переробних підприємств, у тому числі з викорис­танням місцевої сировини.
  4. Стимулювати залучення інвестицій у будівництво об’єктів відновлюваної енергетики і розподіленої генерації для забезпечення надійного енергопостачання.
  5. Створити на сайті міських рад розділи для підприємців, на яких розмістити інформа­цію про порядок оформлення дозвільних документів, необхідних для започаткування і ведення бізнесу, інформацію про комунальне майно, тендери, конкурси та аукціони, у яких вони можуть брати участь.
  6. Забезпечити започаткування бізнесу за принципом «єдиного вікна».
  7. Створити центри розвитку малого бізнесу, що надаватимуть послуги підприємцям-по- чатківцям.
  8. Запровадити муніципальний індекс конкурентоспроможності.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Міністерство економічного роз­витку і торгівлі України.

ЦІЛЬ 5 Збережено культурну спадщину та забезпечено туристичну привабливість міст
 1. Культура
  1. Розробити та затвердити історико-архітектурні опорні плани міст. Забезпечити належ­ний контроль за збереженням історико-культурної спадщини.
  2. Сприяти залученню громадських ініціатив і бізнесу до реставрації об’єктів культурної спадщини, розробки туристичних маршрутів, проведення місцевих культурно-мистець­ких заходів.
  3. Підтримувати створення і діяльність міських культурних центрів, недержавних мистець­ких спільнот, проектів, партнерство недержавних культурних інституцій та комунальних закладів культури.
  4. Запровадити міські програми грантової підтримки діяльності в галузі культури на кон­курсній основі.
 2. Туризм
  1. Сформувати відкритий календар публічних подій міста. Сприяти проведенню в містах культурних, спортивних, ділових заходів.
  2. Забезпечити туристичні місця навігацією та об’єктами санітарно-гігієнічного призна­чення.
  3. Запровадити єдиний електронний туристичний квиток (для туристичних міст).
  4. Розробити і популяризувати бренди міст.
  5. Запровадити туристичний рейтинг міст.
  6. Створити центри туристичної інформації.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Міністерство культури України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Експерти групи

 • Білера Олександр
 • Величко Оксана
 • Гриб Віталій
 • Коваленко Олексій
 • Калініченко Ольга
 • Макаренко Петро
 • Пліва Олександр
 • Подгорна Вікторія
 • Сікора Іван
 • Самсонова Лариса
 • Серебряков Михайло
 • Салата Олена
 • Саідова Заміра
 • Ткачук Олеся
 • Тимощук Віктор
 • Шевченко Леся
 • Яригін Сергій
 • Архипська Олеся
 • Канонішена-Коваленко Катерина
 • Костянчук Сергій
 • Кречкевич Ігор
 • Петренко Тетяна
 • Рохов Руслан
 • Селик Віталій

Новини групи

ВГОРУ