Менеджер групи

Величко Оксана
Телефон: 0674658945
oksana.velychko@kiy.kiev.ua

Головний експерт групи

Пліва Олександр
pliva.olexandr@gmail.com
Шевченко Леся
slesya08@gmail.com

Громадські організації:

 • Центр політико-правових реформ
 • Центр економічної стратегії
 • Фундація "Відкрите суспільство"
 • Агенція "Спільні Зусилля"
 • Ейдос: центр політичних студій
 • Центр розвитку інновацій
 • Форум розвитку громадянського суспільства
 • Форум ЮА-ВЕТ
 • Фортеця
 • Родина
 • Разом проти корупції
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Більше 70% населення України прожи­ває в містах. Завдяки активній міграції меш­канців сільських територій до міст останні стрімко зростають, проте цей процес не супроводжується належним розвитком інф­раструктури, що суттєво впливає на ком­форт життя людей у містах.

Міські громади переживають низку системних проблем. Наприклад, хаотична забудова, яка супроводжується конфлікта­ми. Для багатьох міст характерне виділен­ня земельних ділянок без необхідної місто­будівної документації або перекроювання цієї документації в інтересах забудовників, що призводить до зменшення кількості зе­лених насаджень. Відсутність сталої куль­турної, топонімічної та історичної політики міст призводить до руйнування та забудови культурних пам’яток.

Комунальні підприємства й установи ча­сто діють неефективно, як наслідок - низь­ка якість послуг, які надаються мешканцям міста, зокрема в комунальному господар­стві, освіті й охороні здоров’я. Значними викликами є зношена енергетична інфра­структура та зростання споживчого попи­ту на електроенергію без впровадження енергоефективних технологій та енергоменеджменту.

Негативно впливає на розвиток міст низь­ка активність мешканців, брак довіри та низький рівень співпраці між міською вла­дою і громадою в процесі вироблення місь­кої політики. Також є значні корупційні ризи­ки на тлі збільшення надходжень до місцевих бюджетів внаслідок децентралізації.

Ефективне муніципальне управління має бути спрямоване на створення умов для прогнозованого розвитку міст, що, зокре­ма, передбачає: наявність стратегії розвитку міста, досягнення відкритості міської влади та включеності громади у вирішення питань міського розвитку, підвищення конкуренто­спроможності економіки міст, забезпечен­ня комфортних умов проживання в містах, розвиток культурної самобутності міст.

ЦІЛЬ 1 Міста та їхні приміські території розвиваються прогнозовано із належним урядуванням

Стратегія розвитку міст

 1. Законодавчо закріпити вимогу про наявність стратегії розвитку міста та ієрархії плану-вальних документів. Цільові програми мають відповідати стратегії розвитку міста. Напрацювати рекомендації для розробки стратегії розвитку міст.
 2. Розробити методики впровадження рішень Smart City в містах.

Містобудування

 1. Привести містобудівні документи у відповідність до нових ДБН.
 2. Розробити муніципальні плани адаптації до змін клімату та забезпечити їх врахування в стратегічних документах.
 3. Забезпечити належне функціонування і відкритість містобудівних кадастрів, містобудівних документів, зокрема містобудівних умов та обмежень.

Бюджетний процес

 1. Запровадити обов’язкове ухвалення бюджетних регламентів місцевих рад. Розробити рекомендації про зміст бюджетних регламентів.
 2. Розробляти місцеві цільові програми відповідно до затверджених Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання.

Публічні закупівлі

 1. Забезпечити для суб’єктів господарювання рівні умови участі в публічних закупівлях, у т. ч. допорогових, через систему ProZorro.
 2. Забезпечити обов’язковість продажу та здачі комунального майна в оренду на засадах аукціону/конкурсу через ProZorro.Продажі.
 3. Комунальне майно та земля
 4. Провести інвентаризацію земель й іншого нерухомого майна (будівель, об’єктів благоустрою тощо) територіальних громад з внесенням відомостей у відкриті електронні бази даних та зазначенням їх вартості, поточного використання й умов оренди.

Комунальні підприємства та установи

 1. Провести аудит діяльності комунальних підприємств та установ із залученням незалежного аудитора. Ліквідувати комунальні підприємства, які неефективно виконують покладені на них функції.
 2. Розробити та затвердити критерії обов’язковості створення наглядових рад для комунальних підприємств.
 3. Розробити та запровадити ключові показники ефективності для комунальних підприємств. Зафіксувати їх у контрактах керівників комунальних підприємств, установ.
 4. Запровадити відкриті та незалежні конкурси на зайняття посад керівників комуналь­них підприємств та установ із залученням громадськості.

Місцеве самоврядування в Києві

 1. Внести зміни до Закону «Про столицю» для забезпечення реалізації місцевого самоврядування у місті Києві та його районах.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабі­нет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЦІЛЬ 2 Влада підзвітна, а громада бере участь у виробленні міських політик
Відкритість та підзвітність

 1. Розробити рекомендації про обов’язкові критерії відкритості, підзвітності органів місцевого самоврядування та участі громад в ухваленні рішень і закріпити їх законодавчо та на рівні статутів міст. Зокрема, закріпити право громади ініціювати громадські слухання.
 2. Розробити рекомендації про зміст звітів міських голів та депутатів місцевих рад та ухва­лити відповідне положення.
 3. Заборонити суміщення мандату депутата місцевої ради з посадою у виконавчому органі відповідної ради та комунальному підприємстві/установі для уникнення конфлікту інтересів.
 4. Забезпечити оприлюднення інформації у форматі відкритих даних відповідно до вимог законодавства.
 5. Забезпечити оприлюднення титульних списків та переліку фактично виконаних робіт на території громад.

Інклюзивність процесу ухвалення рішень

 1. Ухвалити зміни до регламентів місцевих рад, що сприяють залученню громадськості до вироблення рішень через механізм публічних консультацій.
 2. Запровадити місцеві програми розвитку е-демократії з урахуванням Концепції розвитку е-демократії та урядового плану дій до 2020 року.
 3. Забезпечити якісне впровадження бюджету участі.

Адміністративні послуги

 1. Скоротити кількість документів та процедур для отримання адміністративних послуг на місцевому рівні відповідно до чинного законодавства.

Підтримка громадських ініціатив

 1. Розробити муніципальні програми підтримки діяльності громадських організацій та виконання ними соціального замовлення.
 2. Створити міські центри підтримки громадських та молодіжних ініціатив, зокрема молодіжні центри.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабі­нет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

ЦІЛЬ 3 Забезпечено комфортні умови проживання в містах
Благоустрій

 1. Залучити органи самоорганізації населення до приймання виконаних робіт з благоустрою на відповідній території.
 2. Запровадити конкурсні процедури для набуття права на тимчасове користування комунальною і державною власністю для розміщення реклами. Внести відповідні зміни до Закону «Про рекламу» та привести його у відповідність до дозвільного законодавства та законодавства про адміністративні послуги.

ЖКГ та енергоефективність

 1.  Затвердити цільову програму вжиття енергоефективних заходів у бюджетних установах і багатоквартирних будинках на умовах співфінансування із співвласниками.
 2. Сприяти створенню ОСББ як форми управління власниками спільним майном у багатоквартирних будинках.
 3. Запровадити енергомоніторинг і енергоменеджмент комунальних будівель і житлового фонду. з відходами
 4. Забезпечити роздільне збирання відходів, їх сортування і переробку (рециклінг) на спеціалізованих підприємствах.
 5. Забезпечити функціонування спеціалізованих пунктів прийому великогабаритних і небезпечних відходів.
 6. Забезпечити реконструкцію діючих і будівництво нових полігонів, заводів з переробки відходів та закриття полігонів, які не відповідають вимогам екологічної безпеки.

Транспорт і паркування

 1. Створити публічний реєстр маршрутів громадського транспорту із зазначенням виду маршруту, графіку руху, кількості рухомого складу, що працює на маршруті, його характеристик та інформації про перевізника.
 2. Запровадити єдиний електронний квиток для проїзду в громадському транспорті.
 3. Підрахувати кількість місць для паркування в містах та забезпечити їх мінімально необхідну кількість відповідно до вимог, які застосовуються до районів з житловою забудовою.
 4. Запровадити автоматизовану систему контролю оплати паркування. Сформувати службу інспекторів з паркування (для великих міст).
 5. Створити в містах необхідну інфраструктуру для велосипедного та пішохідного руху. Освіта
 6. Забезпечити належне функціонування достатньої кількості дошкільних і середніх навчальних закладів, у т. ч. шляхом створення та підтримки роботи нових закладів кому­нальної і приватної форм власності.

Соціальна допомога

 1. Залучити недержавні організації до надання соціальних послуг та впровадити меха­нізм компенсації за надані послуги.

Безпека

 1. Розробити і затвердити концепцію безпечного міста. Запровадити системи інтелектуального відеоконтролю та тривожного сповіщення служб екстреного виклику про пра­вопорушення або надзвичайні події, якими цілодобово зможуть користуватися меш­канці та туристи. Скоординувати використання наявних муніципальних, відомчих та приватних систем відеоконтролю з метою посилення громадської безпеки.

Охорона довкілля

 1. Провести паспортизацію зелених насаджень та рекреаційних зон на території міста та ухвалити цільову програму для їх збереження і розвитку.
 2. Провести паспортизацію водних об’єктів на території міста та вжити заходів для їх догляду і збереження прибережних смуг від забудови.
 3. Провести інспекцію санітарно-захисних зон на наявність регламентованих насаджень та привести їх у відповідність до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.
 4. Забезпечити моніторинг та оприлюднення показників стану повітря та води для визначення їх відповідності нормам.
 5. Розробити та забезпечити набуття чинності новими санітарними нормами з охорони повітря в населених пунктах.

Захист тварин

 1. Імплементувати норми європейського законодавства в частині забезпечення благополуччя домашніх тварин. Ухвалити цільову програму гуманного регулювання чи­сельності бездоглядних тварин, функціонування єдиної міської інфраструктури для власників та їхніх тварин, правила утримання домашніх тварин.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Верховна Рада України, Кабі­нет Міністрів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство внутрішніх справ України.

ЦІЛЬ 4 Підвищено рівень конкурентоспроможності економіки міст

Регуляторна політика

 1. Оцінити місцеві регуляторні акти щодо їх результативності, надати пропозиції щодо вне­сення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупційні ризики чи спотворюють конкуренцію.

Залучення інвестицій та виробництво

 1. Розробити й оприлюднити інвестиційний паспорт міста.
 2. Ухвалити положення про проведення інвестиційних конкурсів з метою розгляду інвести­ційних проектів та залучення інвесторів, використовуючи різні механізми та інструмен­ти, зокрема: індустріальні парки, технопарки, вільні економічні зони, спеціальні подат­кові та митні режими тощо.
 3. Стимулювати створення виробничих/переробних підприємств, у тому числі з викорис­танням місцевої сировини.
 4. Стимулювати залучення інвестицій у будівництво об’єктів відновлюваної енергетики і розподіленої генерації для забезпечення надійного енергопостачання.
 5. Створити на сайті міських рад розділи для підприємців, на яких розмістити інформа­цію про порядок оформлення дозвільних документів, необхідних для започаткування і ведення бізнесу, інформацію про комунальне майно, тендери, конкурси та аукціони, у яких вони можуть брати участь.
 6. Забезпечити започаткування бізнесу за принципом «єдиного вікна».
 7. Створити центри розвитку малого бізнесу, що надаватимуть послуги підприємцям-початківцям.
 8. Запровадити муніципальний індекс конкурентоспроможності.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

ЦІЛЬ 5 Збережено культурну спадщину та забезпечено туристичну привабливість міст

Культура

 1. Розробити та затвердити історико-архітектурні опорні плани міст. Забезпечити належний контроль за збереженням історико-культурної спадщини.
 2. Сприяти залученню громадських ініціатив і бізнесу до реставрації об’єктів культурної спадщини, розробки туристичних маршрутів, проведення місцевих культурно-мистецьких заходів.
 3. Підтримувати створення і діяльність міських культурних центрів, недержавних мистецьких спільнот, проектів, партнерство недержавних культурних інституцій та комунальних закладів культури.
 4. Запровадити міські програми грантової підтримки діяльності в галузі культури на конкурсній основі.

Туризм

 1. Сформувати відкритий календар публічних подій міста. Сприяти проведенню в містах культурних, спортивних, ділових заходів.
 2. Забезпечити туристичні місця навігацією та об’єктами санітарно-гігієнічного призначення.
 3. Запровадити єдиний електронний туристичний квиток (для туристичних міст).
 4. Розробити і популяризувати бренди міст.
 5. Запровадити туристичний рейтинг міст.
 6. Створити центри туристичної інформації.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: органи місцевого самоврядування, Міністерство культури України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Експерти групи

 • Білера Олександр
 • Величко Оксана
 • Гриб Віталій
 • Коваленко Олексій
 • Калініченко Ольга
 • Макаренко Петро
 • Пліва Олександр
 • Подгорна Вікторія
 • Сікора Іван
 • Самсонова Лариса
 • Серебряков Михайло
 • Салата Олена
 • Саідова Заміра
 • Ткачук Олеся
 • Тимощук Віктор
 • Шевченко Леся
 • Яригін Сергій
 • Архипська Олеся
 • Канонішена-Коваленко Катерина
 • Костянчук Сергій
 • Кречкевич Ігор
 • Петренко Тетяна
 • Рохов Руслан
 • Селик Віталій
ВГОРУ