Головний експерт групи

Громадські організації:

 • Асоціація розвитку і безпеки
 • Інститут євроатлантичного співробітництва
 • Рух сприяння територіальній обороні
 • Юридична сотня
 • Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони Transparency International Україна
 • Ініціатива Е+
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Заплановані в 2014 році реформи у сфе­рі національної безпеки реалізовані лише частково. Базовий Закон «Про національ­ну безпеку України» було ухвалено тільки в 2018 році. Попереду - створення цілісної системи нормативно-правових актів, про­грам та планів розвитку системи забез­печення національної безпеки, практичне реформування сектору безпеки і оборони, переведення його на принципи, стандарти і процедури, поширені в країнах ЄС та НАТО, для набуття членства в НАТО.

Потребують удосконалення і механізми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки та оборони, зокрема по­силення парламентського контролю за ді­яльністю Служби безпеки України (СБУ) та розвідувальних органів, інструменти конт­ролю з боку інститутів громадянського су­спільства, а також залучення експертної спільноти до вироблення рішень у галузі.

Низький рівень прозорості та підзвітності в безпековому секторі, зокрема в управлін­ні його активами й ресурсами, в оборон­ній промисловості й бюджетних закупівлях створює високі ризики, пов’язані з корупційними оборудками й неефективним управ­лінням.

Виклики гібридної війни з Росією вивели на перший план завдання реформи контррозвідувальних та розвідувальних органів, а також забезпечення спроможності держави протистояти інформаційній агресії.

Потребує модернізації система комплек­тування та підготовки військових форму­вань. Застарілий підхід до організації і ви­конання завдань резерву й територіальної оборони залишає невикористаними мож­ливості залучення потенційних захисників держави.

Моральна складова досі не стала цен­тральним елементом системи забезпечен­ня національної безпеки. Ставлення до вій­ськовослужбовця безпосередньо впливає на його професійну мотивацію, бажання служити та прямо відображається на боє­здатності війська. Чинна система не за­безпечує належний соціальний захист вій­ськовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей і потребує докорінного реформування.

ЦІЛЬ 1 Цілісна система забезпечення національної безпеки відповідно до принципів країн НАТО
 1. Розробити й внести зміни до законів України у сфері національної безпеки, галузевих безпекових доктрин і стратегій, урядових програм і планів реформування та розвитку складових сектору національної безпеки і оборони.
 2. Забезпечити взаємосумісність сектору безпеки і оборони України з НАТО на рівні прин­ципів, концепцій, доктрин, процедур, у тому числі через виконання планів дій Стратегіч­ного оборонного бюлетеня та річних національних програм Україна - НАТО.
 3. Запровадити єдину систему стратегічного аналізу, прогнозування і планування у сфері забезпечення національної безпеки. Інституційно забезпечити аналітичний супровід ви­роблення та реалізації політики національної безпеки.
 4. Забезпечити приєднання Міністерства оборони України до реформи публічного управ­ління та створення директоратів з питань формування політик, а також розмежування функцій з формування політики та її виконання.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України та Міністерство оборони України.

ЦІЛЬ 2 Дієвий демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони
 1. Створити парламентський комітет з питань спеціальних та розвідувальних органів.
 2. Збільшити контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України над сектором безпеки і оборони й ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
 3. Встановити обов’язковість розгляду та ухвалення Парламентом Стратегії національної безпеки України та Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.
 4. Передбачити звітування Генеральним прокурором України в Парламенті у відповідь на кожне інформування Рахунковою палатою України і Державною аудиторською служ­бою України про факти зловживання з боку посадових осіб сектору безпеки і оборони.
 5. З урахуванням міжнародних практик запровадити дієвий інститут захисту прав військо­вослужбовців: як окремий орган (військовий омбудсмен) або шляхом розширення пов­новажень зовнішнього нагляду через Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 6. Законодавчо встановити обмежувальний термін для звільнених військових (співробіт­ників правоохоронних органів) перед призначенням на цивільні посади вищого керівни­цтва відомств сектору безпеки і оборони.
 7. Підвищити ефективність роботи громадських рад при державних органах сектору без­пеки і оборони.
 8. Залучати представників громадянського суспільства до розробки пла­нувальних документів.
 9. Забезпечити інформування громадян про підготовлені Державною аудиторською служ­бою України та Рахунковою палатою України звіти про виконання оборонного бюдже­ту. Продовжити щорічне видання «білих книг» органів сектору безпеки і оборони для інформування суспільства.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України.

ЦІЛЬ 3 Ефективне управління оборонними закупівлями та оборонною промисловістю
 1. Підвищити прозорість та підзвітність оборонних закупівель, формування та використання оборонного бюджету та бюджетів сил оборони. Обсяг засекреченої інформації привести до стандартів країн НАТО
 2. Розробити та ухвалити Закон «Про оборонні закупівлі» шляхом адаптації Директиви Єв­ропейського Союзу (ЄС/81/2009) про оборонні закупівлі з метою врегулювання проце­дур закупівель озброєння та військової техніки, робіт і послуг для потреб оборони.
 3. Відкрити значну частину Державного оборонного замовлення шляхом переведення біль­шості оборонних закупівель у сферу публічних закупівель (окрім закупівель, пов’язаних з розробкою і постачанням новітніх зразків озброєння та військової техніки). Спростити про­цедуру включення до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення.
 4. Створити ЦОВВ, який забезпечить формування та реалізує державну оборонно-промис­лову політику. Позбавити ДК «Укроборонпром» невластивих для суб’єкта господарю­вання управлінських повноважень.
 5. Припинити обов’язкове посередництво ДК «Укроборонпром» в експортно-імпортних операціях озброєння і військової техніки (ОВТ). Надати повноваження Міністерству обо­рони України самостійно здійснювати міжнародні закупівлі за всією номенклатурою предметів постачання.
 6. Стимулювати досягнення взаємосумісності з країнами НАТО у сфері оборонної промис­ловості. Перейти на західні принципи стандартизації та сертифікації ОВТ. Сприяти залу­ченню західних інвестицій та технологій в оборонну промисловість.
 7. Забезпечити створення системи державного гарантування якості шляхом ухвалення стандарту НАТО (ЗТАNА^ 4107), а також створення національного органу з питань га­рантування якості.
 8. Запровадити затверджені ОЕСР стандарти корпоративного управління державними підприємствами на державних оборонних підприємствах. Забезпечити створення наг­лядових рад, більшість складу яких становитимуть незалежні члени, обрані за прозо­рою процедурою. Забезпечити проведення незалежного фінансового аудиту державних оборонних підприємств.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Міністерство економічного роз­витку і торгівлі України.

ЦІЛЬ 4 Ефективне управління активами структур сектору безпеки і оборони
 1. Провести інвентаризацію та оцінку наявних і втрачених за роки незалежності України нерухомих активів сектору безпеки і оборони (земля, житло, інфраструктура). Створити електронні реєстри нерухомості.
 2. Ініціювати розслідування злочинів та повернення в судовому порядку активів, які були незаконно виведені з управління сектору безпеки і оборони.
 3. Вивести з управління Міністерства оборони України невластиві активи й державні під­приємства.
 4. Впорядкувати договірні відносини з орендарями землі та нерухомості.
 5. Забезпечити впровадження та масштабування електронних систем управління нерухомі­стю (програмні комплекси «Майно» та «Житло»).
 6. Створити фонд службового житла, припинивши практику приватизації службового житла.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України.

ЦІЛЬ 5 Дієві органи контррозвідки і розвідки
 1. Реформувати Службу безпеки України відповідно до рекомендації ПАРЕ 1402 (99). Розробити новий закон про контррозвідку, який позбавить СБУ невластивих функцій та посилить спроможність у питаннях контррозвідувальної діяльності, боротьби з теро­ризмом та захисту національної державності.
 2. Унормувати діяльність розвідувальних служб різних органів відповідно до сучасних ви­кликів та стандартів держав НАТО. Розширити коло споживачів розвідувальної інфор­мації, яким інформація доводиться безпосередньо.
 3. Виокремити військову контррозвідку із складу СБУ. Органи військової контррозвідки повинні здійснювати контррозвідувальне забезпечення Збройних Сил України та На­ціональної гвардії України, інших військових інститутів і формувань.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Рада національної безпеки і оборони Укра­їни, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Розвідувальний орган Державної прикордонної служби України.

ЦІЛЬ 6 Дієва система комплектування і підготовки військових формувань, резерву та територіальної оборони
 1. Створити ефективну систему комплектування Збройних Сил України військовослуж­бовцями за контрактом. Забезпечити можливість укладання короткострокових конт­рактів.
 2. Удосконалити систему комплектування і підготовки резерву та територіальної оборони. Створити сприятливі умови для проходження служби в резерві для військовослужбов­ців та їх роботодавців.
 3. Удосконалити систему підготовки громадян до служби в ЗСУ та інших військових формуваннях. Створити районні навчальні центри, на базі яких проводити військову підготовку для підрозділів територіальної оборони, старшокласників (предмет «Захист Вітчизни») та військово-патріотичні заходи для молоді.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України.

ЦІЛЬ 7 Забезпечені права і соціальні гарантії військовослужбовців і ветеранів
 1. Розробити зміну системи грошового забезпечення військовослужбовців з теперішньої моделі «посада - звання - вислуга» на «звання - вислуга», яка застосовується в державах-членах НАТО.
 2. Реформувати систему житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей, що включатиме:
 3. Створення фонду службового житла та припинення його приватизації;
 4. Гідну грошову компенсацію після завершення служби, пільгові програми кредитування/співфінансування для придбання житла;
 5. Використання непрофільних активів Міноборони для житлового забезпечення;
 6. Аудит наявної черги на отримання житла військовослужбовцями.
 7. Побудувати систему збереження та відновлення психічного і фізичного здоров’я, реабі­літації військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей. Забезпечити доступ до належного рівня медичного обслуговування.
 8. Створити єдиний державний орган, відповідальний за формування та реалізацію дер­жавної політики щодо ветеранів та їхніх сімей.
 9. Розробити законодавчі зміни для усунення розбіжностей і модернізації статусу ветерана в Україні відповідно до стандартів НАТО.
 10. Забезпечити соціальну та професійну адаптацію ветеранів, зокрема сприяти працевлаш­туванню, підприємницькій діяльності та освіті ветеранів. Впровадити систему дистанцій­ного навчання у ВНЗ для військовослужбовців.
 11. Підготувати єдину державну політику формування позитивного образу захисника України, вшанування пам’яті ветеранів, створення системи військових кладовищ та традицій військового поховання.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство оборо­ни України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство у справах ветеранів України.

ЦІЛЬ 8 Належний рівень інформаційної та кібербезпеки
 1. Законодавчо закріпити ставлення до інформаційного простору як до місця ведення бойових дій згідно з концепцією НАТО «Information warfare». Визначити досягнення стану інфор­маційної переваги над агресором на території держави та за її межами одним з ключових індикаторів інформаційної безпеки.
 2. Розробити та впровадити нову стратегію та доктрину інформаційної безпеки відповідно до нового Закону «Про національну безпеку» та стандартів НАТО, вказавши зовнішні і внутрішні загрози, державні і громадські механізми реагування на них.
 3. Створити урядовий центр стратегічних комунікацій та роботи з відкритими джерелами за методикою ОЗІШ".
 4. Реформувати Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України. Провести демілітаризацію ДССЗЗІ та перетворити на профільний орган із забезпечення кібербезпеки. Передати до ЗСУ функції кіберзахисту разом із відповідними підрозділами та частинами.
 5. Увести в штатний розпис державних установ та підприємств загальнодержавного кри­тичного та важливого рівня спеціалістів з кібербезпеки. Закріпити відповідальність посадових осіб за дотримання законодавства у сфері інформаційної та кібербезпеки.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національ­ної безпеки і оборони України, Міністерство інформаційної політики України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Експерти групи

 • Козій Ігор
 • Коваленко Сергій
 • Кандауров Сергій
 • Петрушка Валерій
 • Паливода Володимир
 • Сунгуровский Микола
 • Садовський Олександр
 • Сухарев Сергій
 • Садовський Валерій
 • Хлевицький Віталій
 • Чижмар Юрій
 • Бєлєсков Микола
 • Чесніша Ольга
 • Чмут Тарас
 • Давиденко Артем
 • Ємчура Тарас
 • Хаврук Олег
 • Гончарова Юлія
 • Грідін Олексій
 • Гусєв Юрій
 • Лавренюк Вікторія
 • Маринчак Віра
 • Мураткін Максим
 • Писаренко Антон
 • Рослицька Лада
 • Шевчук Тетяна
 • Супрун Марко
 • Сушко Олександр
 • Тітов Олег
 • Трегуб Олена
 • Варава Валентина
 • Василенко Леся
 • Васильєв Денис
 • Віктор Плахута
 • Зарембo Катерина
 • Зейналова Наталя

Законопроекти

Законопроекти групи (17)

ВГОРУ