Менеджер групи

Артеменко Віктор
Телефон: 097 116 72 92
viktor.v.artemenko@gmail.com

Головний експерт групи

Шульга Наталія
n.i.shulga@gmail.com
Бахрушин Володимир
vladimir.bakhrushin@gmail.com

Громадські організації:

 • Український науковий клуб
 • Громадянська мережа "ОПОРА"
 • Громадська організація "Прометеус"
Проблеми, які має вирішити реформа

Протягом багатьох років спостерігається стійка деградація української освіти. Через неконкурентні умови праці на педагогічні спеціальності вищих навчальних закладів вступають не найкращі випускники шкіл. А до шкіл приходять не найкращі випускники ВНЗ. Значна частка таких учителів не мають необхідних знань і навичок, не можуть зробити процес навчання цікавим і корисним для учнів. Аналогічні процеси відбуваються і у професійно-технічній та вищій освіті. Багато років майже не оновлюється лабораторна база закладів освіти. Зміст освіти все більше відривається від потреб суспільства та економіки. Через надмірне регулювання неможливо ефективно використовувати сучасні методики навчання та прогресивні технології. Значна частка учнів, студентів і викладачів не вчаться, не навчають, а відбувають час.Наслідком цього є поступове погіршення людського потенціалу та конкурентоспроможності держави. Україна втрачає здатність розробляти і використовувати сучасні технології та обладнання, розвивати високотехнологічні галузі економіки, які у розвинених країнах забезпечують стійкий розвиток і високий рівень ВВП.

Україна має суперечливі норми законодавства, зарегульованість багатьох освітніх та управлінських процесів, що сприяє корупції і веде до неефективності освіти і перенесення уваги з розвитку учнів та студентів на створення непотрібних паперів. В умовах хронічного бюджетного дефіциту зростає загроза неспроможності держави забезпечити конституційне право окремих категорій громадян на доступ до якісної освіти.

Стратегічною метою реформування освіти є поступове створення сучасної та конкурентноздатної системи освіти в Україні.

ЦІЛЬ І. Ефективна державна політика, управління та використання коштів у системі освіти
 1. Оновити відповідно до сучасних умов та потреб базове законодавче регулювання у вищій освіті, а також у професійній та загальній середній освіті.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Розробити й затвердити стратегічні документи у сфері освіти: Дорожню карту освітніх реформ, Стратегію розвитку вищої освіти на період до 2025 року, Концепцію реформування середньої школи.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Забезпечити фінансову й організаційну автономію навчальних закладів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Законодавчо впорядкувати функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, зокрема права і взаємовідносини замовників інформації, власників даних і технічних адміністраторів ЄДЕБО.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Розмежувати повноваження з управління та контролю в закладах освіти, забезпечити дієвий механізм громадського контролю за якістю надання освітніх послуг.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Визначити методики розрахунку вартості освітніх послуг у сфері освіти, що враховують необхідність забезпечення вимог стандартів освіти і ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Оновити державні будівельні норми, що стосуються закладів освіти, відповідно до сучасних умов та потреб з урахуванням енергоефективності.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки, Міністерство регіонального розвитку.

 1. Розробити і затвердити систему освітніх індикаторів стану освіти на державному та регіональному рівнях, передбачити у законодавстві відкритість даних про основні показники освіти й результати діяльності закладів освіти та органів управління освітою всіх рівнів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

ЦІЛЬ ІI. Якісна, сучасна й доступна вища та професійна освіта
 1. Уточнити вимоги до членів та процедури формування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти й розпочати його роботу.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Розробити й затвердити нові стандарти вищої освіти для освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

Рішення приймає: Міністерство освіти і науки

 1. Привести Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у відповідність до Законів України "Про вищу освіту" та "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Скасувати законодавчі норми, що перешкоджають академічній мобільності викладачів і студентів.

Рішення приймає: Верховна Рада, Міністерство освіти і науки.

 1. Визначити порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців у закладах професійної освіти.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

ЦІЛЬ IІІ. Якісна, сучасна і доступна загальна середня, дошкільна та позашкільна освіта
 1. Створити нормативне забезпечення для запровадження 12-річної загальної середньої освіти на рівнях початкової та профільної школи з 2018 року.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Створити нормативне забезпечення для реалізації прав громадян на доступність якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (освітній округ).

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Оновити порядок і форми проведення державної підсумкової атестації випускників базової та основної школи, яка має передбачати зовнішнє незалежне оцінювання їх ключових компетентностей.

Рішення приймає: Міністерство освіти і науки.

 1. Створити нормативні умови для розвитку мережі дошкільних навчальних закладів сімейного типу та інших типів ДНЗ, відповідно до потреб населення.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Законодавчо забезпечити право батьків на самостійний вибір закладів освіти та форм здобуття освіти, а також право закладів освіти на вибір методів навчання.

Рішення приймає: Верховна Рада України.

 1. Створити нормативні умови для якісної підготовки та неперервного розвитку педагогічних працівників.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Визначити умови та порядок сертифікації педагогічних працівників.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Оновити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

Проблеми

Проблеми, які має вирішити реформа у сфері науки

Громадські організації:

 • Український науковий клуб

За останні 20 років Україна перемістилася з 27-го на 47-те місце у світовому рейтингу за обсягом та якістю наукової продукції, згідно зі всесвітньою базою даних "Скопус". За ці роки з України виїхали понад 200 тисяч найбільш мотивованих та освічених молодих і зрілих учених, які збагатили наукові інституції світу своїми досягненнями, утворивши значну наукову українську діаспору. Паралельно відбувалося зменшення фінансування наукової сфери з державного бюджету без компенсаторних інвестицій із боку бізнесу. Серед керівництва країни опинялися люди, які ставили під питання саму потребу розвивати науку та освіту світового рівня. Так поступово довіра, повага і престиж учених були втрачені. Ця ситуація вплинула і на розвиток середньої освіти, стрімке погіршення людського потенціалу і, як наслідок, на загальний стан інтелектуальної спроможності й конкурентоспроможності країни через брак нових технологій, високорентабельного виробництва та загальний економічний занепад.

Реформа наукової сфери покликана зупинити ізоляцію і стагнацію у сфері досліджень, створити умови для зростання запиту на якісну підготовку дослідників та якісні розробки в галузі фундаментальних і прикладних наук, скоротити розрив між дослідженнями та впровадженням їх результатів, інтегрувати вищу освіту й науку України в освітній та дослідницький простір Європейського союзу.

ЦІЛЬ I. Нова якість українських досліджень
 1. У 2016 році провести внутрішній і зовнішній аудит наукової сфери України. Результати аудиту використати для обґрунтованої реорганізації наукової сфери.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Сформулювати основні принципи наукової та науково-технічної експертизи, методики і засади підбору експертів. Затвердити нові критерії оцінювання якості досліджень та організації дослідницького процесу в установах вищої освіти та наукових установах.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Створити засади для розвитку національних дослідницьких інфраструктур та мережі Державних ключових лабораторій та їх інтеграції у мережу Європейських дослідницьких інфраструктур.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Затвердити процедуру вступу до Консорціуму Європейської дослідницької інфраструктури (ERIC) та надати згоду на обов'язковість для України міжнародного договору.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. 5. Скасувати законодавчі норми, що перешкоджають академічній мобільності викладачів і студентів, закупівлям від іноземних виробників, необхідних для досліджень препаратів, реагентів та обладнання, особливо в галузі біомедичних досліджень та наук про життя.

Рішення приймає: Верховна Рада.

 1. Запровадити реальну академічну, організаційну та фінансову автономію вищих навчальних закладів, відповідно до вимог Закону «Про вищу освіту».

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Розробити й затвердити нові вимоги до державного замовлення на підготовку дослідників у закладах академічної освіти.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до статей Закону «Про вищу освіту» стосовно відповідальності за порушення наукової етики та плагіат.

Рішення приймає: Міністерство освіти і науки.

ЦІЛЬ IІ. Наукова політика формується за участі наукової громадськості, органів влади та реального сектора економіки
 1. Затвердити урядове положення про Національну раду з питань розвитку науки і технологій.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Утворити 2016 року Ідентифікаційний комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій за участі іноземних експертів.

Рішення приймає: Міністерство освіти і науки.

 1. На конкурсній основі обрати склад Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки та технологій.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Утворити 2016 року Науковий та Адміністративний комітети Національної ради з питань розвитку науки й технологій, обрати їх керівництво та розпочати роботу органу.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Сформувати пропозиції до бюджету фінансування наукової сфери на 2017 рік, в якому передбачити фінансування Національної ради з питань розвитку науки і технологій та Національного фонду досліджень.

Рішення приймає: Міністерство освіти і науки.

 1. Розробити і прийняти Стратегію розвитку наукової сфери на період до 2025 року та Дорожню карту реформи наукової сфери.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

ЦІЛЬ ІІІ. Фінансування науки здійснюється на прозорих та конкурсних засадах
 1. Визначити організаційну форму та внутрішню структуру Національного фонду досліджень. Обрати і призначити Дирекцію, керівників підрозділів, укомплектувати штат працівників.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Визначити порядок конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень. Забезпечити умови для участі міжнародних експертів у відборі конкурсних проектів.

Рішення приймає: Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Затвердити план роботи Національного фонду досліджень та провести перший конкурс у другому кварталі 2017 року.

Рішення приймає: Міністерство освіти і науки, Національний фонд досліджень.

 1. Протягом трьох років забезпечити базове фінансування наукових установ на рівні 0,5% ВВП, а конкурсне фінансування – на рівні 1%.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

 1. Законодавчо забезпечити належний рівень захисту прав інтелектуальної власності та підтримки інновацій, а також залучення позабюджетних коштів із внутрішніх та зовнішніх джерел.

Рішення приймає: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки.

Додаткова інформація

Експерти групи

 • Бахрушин Володимир
 • Панич Олена
 • Шульга Наталія
 • Артеменко Віктор
 • Безвершенко Юлія
 • Боровець Лілія
 • Когут Ірина
 • Примаченко Іван
 • Радиш Наталія
 • Скиба Микола
 • Солодько Юлія
 • Совсун Інна
 • Стадний Єгор
 • Винницький Михайло
ВГОРУ