Менеджер групи

Рибій Мар'яна
Телефон: 096 954 49 84
mariana.rybii@gmail.com
www.facebook.com/...

Головний експерт групи

Коліушко Ігор
klio@pravo.org.ua

Громадські організації:

 • Центр політико-правових реформ
 • Творчий центр ТЦК
Проблеми

Проблеми, які має вирішити реформа

Уряд України має низьку інституційну спроможність формувати і впроваджувати послідовну державну політику. Переважно робота Кабміну зосереджена на «гасінні пожеж», практика аналізу державної політики (policy analysis), моніторинг ризиків та проблем у міністерствах відсутні; виконавча влада працює лише у форматі «доручень згори», а не ініціативи. У роботі Уряду широко використовується процедура «невідкладних випадків», відповідно до якої, проекти урядових актів ухвалюються «з голосу» без попереднього розгляду урядовим комітетом, без міжвідомчого погодження і без публічних консультацій, без правової та антикорупційної експертиз.

На державній службі спостерігається плинність кадрів, непрозора система оплати праці, відсутність чіткого розподілу повноважень між політичними та адміністративними посадами, часте зловживання статусом «виконуючих обов’язків», особливо вищого рівня, що супроводжується непотизмом; політичний вплив на державних службовців, низька мотивованість до роботи та організаційна культура, що перешкоджає ініціативності, проактивності та відповідальності, морально застаріла система підготовки державних службовців та їх навчання протягом служби, що лише посилює та консервує неефективні процеси державної служби. Ключові виклики на шляху реформування державної служби – це підвищення престижності державної служби, гарантування рівності доступу до державної служби, прозорий механізм прийняття на державну службу, ефективні механізми запобігання корупції у публічному секторі. Крім того, потребують захисту принципові положення Закону «Про державну службу», адже різні суб’єкти законодавчої ініціативи можуть бути зацікавлені у їх вихолощенні (для прикладу, набрання чинності норми про обмеження строку перебування на посаді категорії «А» в статусі «тимчасово виконуючого обов’язки»  до 3-х місяців з 2016 року переноситься).

В Україні, як посттоталітарній країні, під час підготовки адміністративних актів заведено керуватися насамперед потребами органів влади і досі не передбачено належних механізмів урахування законних інтересів приватних осіб. Через те, що органи публічної адміністрації не залучають заінтересованих осіб до прийняття рішень, не гарантують громадянам право бути вислуханим та право доступу до матеріалів справи, не обґрунтовують своїх рішень і т.д. – громадяни та бізнес незахищені від свавілля чиновників. В основу змін має лягти принцип «більше прав та можливостей громадянам і бізнесові як одержувачам адміністративних послуг і більше зобов’язань та відповідальності тим, хто їх надає». У країнах Європи такий захист від свавілля чиновників встановлює загальна адміністративна процедура, яка законодавчо описує порядок підготовки рішень (адміністративних актів), права чиновника й громадянина.

Під час отримання адміністративних послуг громадяни стикаються з непрозорістю встановлених цін (плати), незаконними поборами за одні адмінпослуги, у той час, як інші є взагалі безкоштовними. Багато цін на адміністративні послуги не переглядалися з часів видання Декрету про державне мито 1993 року. Крім того, найпопулярніші адміністративні послуги (реєстрація актів цивільного стану, видача посвідчень водія, реєстрація земельної ділянки та ін.) досі не децентралізовані і переважно не надаються через Центри надання адміністративних послуг, натомість їх продовжують надавати різні (розпорошені) міністерства й державні служби.

ЦІЛЬ I. Ефективний Уряд, що здатен впроваджувати реформи
 1. Упорядкувати та нормативно визначити перелік сфер державних політик та відповідальних міністерств;
 2. Чітко визначити типову організаційну структуру міністерств та інших ЦОВВ;
 3. Розмежувати функцій формування та реалізації державної політики;
 4. Забезпечити чіткий розподіл повноважень та відповідальності між політичними посадами та посадами державної служби, в тому числі, але не обмежуючись цим, шляхом чіткого визначення ролі та повноважень заступників міністра та скорочення їх кількості;
 5. Запровадити систему відповідальності за результативність та ефективність реалізації державної політики усіма державним органами;
 6. Установити чітку систему підзвітності ЦОВВ шляхом поєднання стратегічних настанов та нагляду з боку відповідного міністра з одночасним  гарантуванням операційної автономії підпорядкованого органу;
 7. Запровадити систему делегування операційних завдань політичним керівництвом та державними секретарями нижчому рівню державних службовців із забезпеченням їх відповідальності, належного контролю та підзвітності;
 8. Реформувати Секретаріат КМУ шляхом перетворення його на а) секретаріат колегіального органу КМУ, б) центр Уряду, що відповідальний за координацію, моніторинг впровадження реформ та виконання урядових стратегій і планів;
 9. Запровадити консолідацію та централізацію однорідних функцій в межах одного ЦОВВ чи їх системи, з метою раціоналізації використання фінансових, часових та людських ресурсів;
 10. Переглянути і оптимізувати статус ЦОВВ як окремих юридичних осіб публічного права.

Рішення приймає:Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань  державної служби, Міністр Кабінету Міністрів України, Мінфін, міністерства

ЦІЛЬ ІІ. Забезпечити виконання положень і принципів, закладених у Законі України «Про державну службу»:
 1. Реформувати систему оплати праці державних службовців та запровадити класифікацію професій (робіт) на державній службі;
 2. Забезпечити спроможність органів державної влади до якісного управління персоналом, зокрема, через посилення спроможності служб управління персоналом та навчання навичкам управління людськими ресурсами всіх ланок керівництва на державній службі;
 3. Забезпечити впровадження та повномасштабне використання єдиної ІТ-системи управління персоналом на державній службі (HRMIS);
 4. Забезпечити процедуру прозорої, об’єктивної, конкурентної та такої, що базується на оцінюванні компетентностей, процедури проведення конкурсів на усі посади державної служби;
 5. Забезпечити чіткий зв’язок між рівнем розвитку компетентностей, системою професійного навчання на державній службі та системою мотивації державних службовців, зокрема через використання механізму щорічного оцінювання державних службовців;
 6. Підвищити якість професійного навчання державних службовців протягом проходження ними служби, в тому числі, шляхом ліквідації монополії держави на надання освітніх послуг державним органам і державним службовцям, а також реформування Національної академії державного управління при Президентові України та Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
 7. Забезпечити формування нової організаційної культури державної служби.

Рішення приймає:Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань державної служби, Міністр Кабінету Міністрів України, Мінфін, Мінекономрозвитку, міністерства

ЦІЛЬ ІІІ. Забезпечити прийняття ефективних урядових рішень на основі їх всебічного аналізу та відповідно до суспільних пріоритетів і публічних консультацій:
 1. Запровадити в міністерствах системи аналізу та формування державної політики, аналізу впливу урядових рішень, фінансово-економічного аналізу та систему стратегічного планування;
 2. Запровадити систему операційного планування органів виконавчої влади з орієнтацією на досягнення результатів;
 3. Забезпечити бюджетне фінансування урядових пріоритетів на основі середньострокового планування (на 3 роки);
 4. Поєднати планування державної політики (стратегічного планування) з бюджетним плануванням (середньостроковим та короткостроковим);
 5. Запровадити процедури регулярного перегляду й оцінювання політик, та впровадження підходу «строковості» політики (sunset clause), тобто підходу, коли будь-яка політика впроваджується лише на певний період часу, і продовжується лише у разі доведення її ефективності за результатами оцінювання результатів впровадження цієї політики;
 6. Підвищити відкритість процесу формування публічної політики та участі суспільства у прийнятті владних рішень шляхом ухвалення закону «Про публічні консультації».

Рішення приймає:Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань  державної служби, Міністр Кабінету Міністрів України, Мінфін, Мінекономрозвитку, міністерства

ЦІЛЬ IV. Скоротити видатки на утримання державного апарату та продовжувати оптимізацію та діджиталізацію процесів у державних органах:
 1. Запровадити системи електронної взаємодії в державних органах;
 2. Запровадити консолідацію та централізацію однорідних функцій в межах одного ЦОВВ чи їх системи, з метою раціоналізації використання фінансових, часових та людських ресурсів;
 3. Неухильно дотримуватися запровадженого принципу цифровізації процесів державного управління за замовчуванням (digital by default) при розробці державної політики;
 4. Оптимізувати процедури взаємодії державних органів із громадянами (звернення громадян, доступ до публічної інформації тощо).

Рішення приймає:Кабінет Міністрів України, Національне агентство з питань  державної служби, Міністр Кабінету Міністрів України, Мінфін, Мінекономрозвитку, міністерства.

ЦІЛЬ V. Врегулювати адміністративну процедуру
 1. Прийняти Закон «Про адміністративну процедуру»;
 2. Переглянути спеціальні закони та привести їх у відповідність до нового законодавства про адміністративну процедуру;
 3. Провести навчальні заходи для публічних службовців та інформаційно-роз’яснювальні заходи для громадян щодо застосування нового законодавства про адміністративну процедуру.

Рішення приймає:Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство юстиції України, Мінфін, міністерства.

ЦІЛЬ VI. Децентралізувати і спростити процедури надання адміністративних послуг
 1. Передати органам місцевого самоврядування повноваження з надання базових адміністративних послуг, зокрема у сферах реєстрації актів цивільного стану, реєстрації земельних ділянок, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія;
 2. Інтегрувати адміністративні послуги, що надаються на основі делегованих повноважень, у центрах надання адмінпослуг (ЦНАП);
 3. Спростити процедури надання базових адміністративних послуг, зокрема реєстрації місця проживання, паспортних послуг тощо;
 4. Впорядкувати відносини з оплати адміністративних послуг шляхом ухвалення Закону «Про адміністративний збір».

Рішення приймає:Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, Мінфін, міністерства.

Додаткова інформація

Експерти групи

 • Виговський Микола
 • Коліушко Ігор
 • Рибій Мар’яна
 • Сорока Сергій
 • Тимощук Віктор
 • Школьний Євген
 • Білак Павло
 • Дерець Вікторія
 • Гевко Андрій
 • Хілобок Іван
 • Клименко Кирило
 • Марчкак Дарина
 • Огризко Олеся
 • Семеніхін Володимир
 • Тертичка Валерій

Законопроекти

Законопроекти групи (8)

Законопроекти, що загрожують реформі (1)

ВГОРУ