Lead expert

Чорний Руслан
cherniy@finmaidan.com

Громадські організації:

 • Центр економічної стратегії
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 • Українська федерація убезпечення
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Реформування фінансового сектору та пенсійної системи останніми роками було ускладнено низкою чинників. З одного боку, у Парламенті є значні групи впливу, які мають власні інтереси та не зацікавлені в існуванні прозорої і стабільної банківської системи, вільному русі капіталу, прозоро­му страховому ринку та сучасній пенсійній системі. З іншого боку, є низка прогресив­но налаштованих стейкхолдерів, зокрема Національний банк України, Міністерство фінансів України, міжнародні організації, зацікавлених у реформуванні сектору. Че­рез це реформи відбуваються досить по­вільно та складно.

У реформуванні пенсійної системи було зроблено перші кроки: Верховна Рада України ухвалила урядовий проект пенсій­ної реформи з урахуванням пропозицій екс­пертів РПР. Це сприяло вдосконаленню со­лідарної системи пенсійного страхування, звільнило її від низки невластивих видатків, забезпечило диференціацію розмірів пен­сій залежно від набутого страхового стажу та отриманого заробітку, дозволило запро­вадити єдині підходи до обчислення пенсій та розпочати процес переходу до кількарівневої пенсійної системи. Але подальше реформування та перехід до трирівневої системи потребує консенсусу представ­ників влади, бізнесу, громадянського су­спільства, якого на цей час не досягнуто. Пильної уваги експертів з пенсійного зако­нодавства потребує процес впроваджен­ня загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи і системи професійних пенсійних програм для окремих категорій працівників.

У реформуванні банківського сектору за останні роки було досягнуто суттєвих успіхів: забезпечено інституційну спромож­ність та незалежність НБУ, стабільну ситу­ацію на валютному ринку завдяки політиці гнучкого курсу, виведено з ринку значну кількість неплатоспроможних та «схемних» банків, через які, у тому числі, відбувалося «відмивання» коштів, кредитування пов’я­заних осіб та промислових груп, активне залучення депозитів населення з метою ви­ведення їх в офшори на користь власників банку, забезпечено розкриття даних про власників банків та рефінансування банків, удосконалено механізм гарантування вкла­дів фізичних осіб тощо. Нарешті Верховна Рада України ухвалила закони про захист прав кредиторів та про банкрутство фізич­них осіб, що значно покращить інвестицій­ний клімат у країні.

Водночас залишається низка проблем, які необхідно врегулювати, зокрема тер­міново знизити частку держбанків у бан­ківському секторі, врегулювати питання покращення захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг, спрости­ти процедури об‘єднання та злиття бан­ків, спростити доступ бізнесу та громадян до кредитів шляхом використання всього спектру фінансових інструментів тощо.

ЦІЛЬ 1 Стабільна та прозора банківська система, яка виконує основні функції: збереження, накопичення, забезпечення розрахунків в економіці, фінансове посередництво
 1. Підвищити ефективність реалізації активів банків-банкрутів та проблемних активів інших банків, що зробить банківську систему більш стабільною.
 2. Посилити захист прав споживачів фінансових послуг, підвищивши відповідальність аудиторів, впровадити оприлюднення НБУ результатів стрес-тестів, підвищити суму гарантування вкладів до 1 млн грн та скасувати повне гарантування вкладів держбанків з 1 січня 2020 року.
 3. Врегулювати питання проблемної заборгованості.
 4. Стимулювати та контролювати процес спрощення процедур об‘єднання та злиття бан­ків, реєстрації збільшення капіталу, вихід на український ринок.
 5. Створити умови для відновлення кредитування та швидкого виведення банків з ринку, впровадити механізм сек’юритизації активів як для банків, так і для клієнтів.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Національний банк України.

ЦІЛЬ 2 Лібералізація руху капіталу
 1. Забезпечити вільну конвертацію безготівкової гривні, зокрема фінансовий контроль тільки за джерелом коштів та ліквідацію будь-яких зборів для безготівкових операцій.
 2. Ліквідувати контроль НБУ за здійсненням операцій з придбання товарів та послуг за кор­доном, у першу чергу з країнами ОЕСD.
 3. Забезпечити для фізичних осіб можливість будь-яких валютних транзакцій між власними рахунками в межах України.
 4. Забезпечити можливості використання іноземної валюти в страховій діяльності та у век­сельних розрахунках.
 5. Лібералізувати валютні транзакції між торговцями, їхніми клієнтами-резидентами та фон­довими біржами.
 6. Зняти обмеження на участь нерезидентів у біржових операціях з іноземними цінними паперами, забезпечити можливості участі в біржових операціях іноземним інвестицій­ним компаніям.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Національний банк України.

ЦІЛЬ 3 Прозорий класичний європейський страховий ринок
 1. Створити прозорий ринок страхових послуг шляхом ухвалення нового Закону «Про страхування».
 2. Запровадити ефективне державне регулювання ринків фінансових послуг.
 3. Створити європейську систему захисту прав споживачів, запровадивши систему забез­печення платоспроможності страховиків, включаючи забезпечення прозорості струк­тури власності страховиків, розкриття/оприлюднення інформації в розрізі страхових компаній («брутто-показники»), приведення фінансової та регуляторної звітності до міні­мальних європейських вимог, створення механізму виведення з ринку, а також створен­ня системи гарантування у сфері страхування життя.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України.

ЦІЛЬ 4 Модернізована багаторівнева пенсійна система
  1. Підготувати і реалізувати заходи із збалансування першого рівня пенсійного забезпе­чення (солідарна система - Пенсійний фонд України).
   1. Опрацювати шляхи реформування основних засад функціонування Пенсійного фонду України (Концепція, проект закону).
   2. Перевести систему бухгалтерського обліку ПФУ на міжнародні стандарти фінансо­вої звітності, впровадити обов’язковий щорічний незалежний зовнішній аудит.
   3. Верифікувати всіх пенсіонерів.
   4. Визначити доцільність провадження формули прямої залежності розміру нарахова­них пенсій від реальних розмірів сплачених внесків.
   5. Опрацювати питання доцільності підвищення пенсійного віку: обґрунтування віку виходу на пенсію, тривалість запуску, розрахунку економічного ефекту. Опрацювати механізм трансформації.
   6. Опрацювати можливість запровадження нової моделі солідарної системи (зокре­ма, моделі з єдиною мінімальною пенсією для всіх, а всі спеціальні окремі доплати, наприклад для держслужбовців, не з бюджету солідарної системи, а з окремих джерел фінансування).
   7. Опрацювати питання вдосконалення і недоцільності скасування механізму відшко­дування ПФУ виплачених пільгових пенсій від роботодавців за своїх працівників (за ча­стково зароблені в минулі періоди права) у трансформаційний період переходу до про­фесійної пенсійної програми для всіх працівників шкідливих професій (списки №1,2).
   8. Переглянути списки шкідливих професій.

  1. Запровадити другий рівень пенсійного забезпечення - загальнообов’язкову накопи­чувальну систему пенсійного страхування за низки умов:
   1. непідвищення навантаження на фонд оплати праці;
   2. запровадження належного державного регулювання ринку фінансових послуг;
   3. запровадження інституту фінансового омбудсмена.

 1. Стимулювати розвиток третього рівня пенсійного забезпечення - добровільної нако­пичувальної системи пенсійного страхування. Активізувати накопичення фізособами на пенсію шляхом запровадження відповідних змін у законодавстві (Податковому кодексі України) та створення стимулів для юридичних і фізичних осіб.
 2. Розвивати недержавне пенсійне забезпечення. Імплементувати Директиву ЄС №41 у законодавство про недержавні пенсійні фонди (вимоги до корпоративного управління, оприлюднення інформації, інституціональної спроможності регулятора тощо).
 3. Узгодити основні засади функціонування і процес запровадження професійної пен­сійної програми для окремих категорій працівників, які того потребують (наприклад, у зв’язку з підвищеною зношеністю організму працівникам шкідливих професій (так звані списки №1, 2); тим, кому раніше держава гарантувала дострокову пенсію за вислугою років у зв’язку із специфікою умов праці; держслужбовцям у зв’язку з підвищенням престижності професій тощо). Необхідно визначити оптимальний достроковий пенсій­ний вік у професійній системі або опрацювати можливість вибору віку виходу на пен­сію самим отримувачем. Накопичувальна професійна система запроваджується після початку успішного функціонування другого рівня на базі новостворених інституційних елементів загальнообов’язкової накопичувальної системи.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України.

ЦІЛЬ 5 Ринок капіталу, корисний для людей, компаній та економіки
 1. Доопрацювати законодавство про похідні фінансові інструменти (деривативи).
 2. Запровадити індивідуальні пенсійні та інвестиційні рахунки.
 3. Розробити програму інтеграції українського ринку капіталу із світовими розвинутими ринками.
 4. Запровадити ринок комерційних цінних паперів.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Національний банк України.

Group experts

Draft laws

TOP