Lead expert

Громадські організації:

 • Центр економічної стратегії
 • Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МАЄ ВИРІШИТИ РЕФОРМА

Завдяки прогресу в реформуванні подат­кової сфери адміністрування податків упер­ше з початку спостережень поступилося місцем ставкам оподаткування в рейтингу перешкод для ведення бізнесу (за даними опитувань підприємств). При цьому номі­нальне податкове навантаження було істот­но скорочено за рахунок зниження ставки ЄСВ до 22%.

Також було запроваджено прозорі та захищені від зловживань ме­ханізми адміністрування ПДВ й електрон­ний кабінет платника податків; скасовано контроль зв’язку з господарською діяль­ністю в адмініструванні податку на прибу­ток підприємств; упорядковано надання по­даткових роз’яснень та користування ними; нещодавно - значно спрощено користу­вання касовими фіскальними реєстрато­рами і розпочато роботу із запровадження онлайн-реєстрації фіскальних транзакцій, низку інших позитивних новацій.

Одночас­но було частково реорганізовано Держав­ну фіскальну службу України (ДФС) (насам­перед у частині перевірок) та формально скасовано податкову міліцію. Порівняно з 2013-2015 рр. дещо скорочено економіч­ний розмір уряду - відсоток перерозподілу ВВП через публічні фінанси. Запроваджуєть­ся середньострокове бюджетне планування.

Проте проблеми податкової системи все ще залишаються найвагомішими серед пе­решкод для ведення бізнесу. Глибокі інституційні реформи податкової та митної служ­би відкладено на невизначений термін, а відповідні концепції, розроблені фахівцями під егідою Мінфіну й ухвалені Кабінетом Міністрів України, - скасовано.

Навіть по­даткова міліція продовжує своє фактичне існування, хоча і в невизначеному статусі. Відсутність справжніх реформ митної та фіскальної служб не дозволяє скоротити обсяги зловживань - контрабанди, пору­шення митних правил та великомасштаб­ної податкової оптимізації із застосуванням офшорів, які залишаються найбільшими «дірами» в податковій системі після ліквіда­ції більшості «податкових ям», що дозволя­ли масово ухилятися від ПДВ.

Триває боротьба за реформу корпо­ративного податку - перехід до оподатку­вання тільки виведеного з бізнесу капіталу (ПнВК), яка є необхідною передумовою гли­бокого реформування ДФС. Усе ще над­мірно важким залишається оподаткування праці, і це заганяє ринок ринок у тінь.

Збільшення надходжень внаслідок вдалого реформування ПДВ не було ви­користано для зменшення інших подат­ків, натомість економічний розмір уряду після суттєвого скорочення в 2016 році в наступні два роки неухильно збільшу­вався і зараз дорівнює середньому за попередні десять років - 44,5%, а та­кий показник вищий, ніж у Німеччині.

На часі - продовження та подальше по­глиблення податкової реформи. Після за­провадження ПнВК має бути розпочато глибоку реформу («перезавантаження») ДФС. Необхідно затвердити розроблений експертами план та розпочати реформу митної служби, остаточно ліквідувати по­даткову міліцію й утворити замість неї нову, винятково аналітичну структуру з розсліду­вання великомасштабних економічних зло­чинів, яка мала б замінити також відповідні підрозділи інших відомств.

Економічне зростання, надходження від приватизації та детінізації економіки, а також усі можливості для скорочення бю­джетних та квазібюджетних витрат (зо­крема, але не тільки, ефект РгоZогго, ве­рифікація соціальних та пенсійних виплат, оптимізація витрат на інші цілі) потрібно використати для поступового скорочення економічного розміру уряду, що дозволить надалі знизити податкове навантаження на заробітну плату.

Податки на землю та інше нерухоме майно потребують удосконалення та впо­рядкування, що дозволить підвищити над­ходження від них та використати їх для по дальшого скорочення податків на працю та доходи - найбільш шкідливих для економіч­ного зростання, за даними ОЕСР.

ЦІЛЬ 1 Проста, прозора та передбачувана податкова система. що вимагає мінімальних затрат часу для розрахунку та сплати податків
 1. Запровадити тимчасовий реєстр заборгованості з відшкодування ПДВ, надалі вдоско­налювати адміністрування ПДВ. Заборонити скасування контролюючим органом сум податкового кредиту за формальними ознаками, окрім доведеного факту зговору.
 2. Удосконалити систему оподаткування землі та нерухомого майна з метою зменшення дискреційності, зробивши його більш справедливим.
 3. Перейти до оподаткування розподіленого прибутку (податок на виведений капітал) з компенсацією втрат бюджету за рахунок зниження неефективних видатків бюджету та вдосконалення оподаткування майна підприємств.
 4. Зменшувати податкове навантаження на фонд оплати праці з компенсацією втрат бю­джету за рахунок зниження неефективних видатків бюджету, що створить умови для виходу бізнесу з тіні.
 5. Впровадити єдиний рахунок для сплати податків (окрім ПДВ) та електронні сервіси (цифрові РРО, електронний реєстр фіскальних чеків, реєстр акцизних марок) з метою здешевлення та спрощення умов ведення бізнесу. Впровадити контроль ланцюжка по­стачання товарів через електронну систему tax-invoice.
 6. Заборонити відкриття кримінальних проваджень до узгодження податкових зобов’я­зань і фактичної несплати узгоджених податкових зобов’язань до бюджету.
 7. Змінити моделі податкових пільг з ПДВ та місцевих податків і зборів, зменшивши їх кіль­кість.
 8. Удосконалити оподаткування малого бізнесу та спрощену систему оподаткування з ме­тою мінімізації зловживань.
 9. Вирівнювати умови ведення бізнесу для «тіньового» та легального ринку оренди землі, зокрема шляхом скорочення різниці в податковому навантаженні.
 10. Перенести бази даних ДФС до незалежного дата-центру (ДП).
 11. Забезпечити реалізацію мінімальних зобов’язань плану заходів із впровадження ВЕРЗ та покращити контроль ТЦО.
 12. Привести оподаткування надходжень від продажу особистого майна у відповідність до економічної логіки.
 13. Виключити з переліку підакцизних товарів автотранспортні засоби.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фі­нансів України.

ЦІЛЬ 2 Знижено рівень перерозподілу ВВП через публічні фінанси до 37% для забезпечення швидкого економічного зростання
 1. Впровадити фіскальну політику, яка була б спрямована на зниження частки державних видатків ВВП до 37%, а також фіскальні правила, які б обмежували частку перерозпо­ділу ВВП через публічні фінанси.
 2. Переглянути статті бюджетних видатків для оптимізації структури, збільшення ефектив­ності та зменшення розміру видатків бюджету 2019-2020 рр.
 3. Перейти до середньострокового бюджетного планування. Реформувати бюджетний процес, зокрема вдосконалити програмно-цільовий метод фінансування.
 4. Створити систему верифікації отримувачів соціальних виплат та пільг і пенсійних виплат, що дозволить виявити «мертві душі» та призведе до економії держбюджету.
 5. Реформувати систему соціального страхування з метою зменшення бюджетних видат­ків, зокрема скасувати загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві, замінити на обов’язкове приватне страхування.
 6. Встановити КРІ для бюджетних програм, оприлюднювати кошториси всіх бюджетних установ.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фі­нансів України, Міністерство соціальної політики України.

ЦІЛЬ 3 Державна фіскальна служба - сервісна служба, позбавлена невластивих їй функцій
 1. Реформувати Державну фіскальну службу України та митницю, зокрема шляхом набо­ру співробітників на відкритих конкурсах, гарантувавши гідні зарплати та автоматизацію процесів.
 2. Забезпечити в Митному кодексі України принципи і процедури відкриття та функціону­вання митного режиму вільної митної зони, а також її складових - митних постів і зон митного контролю.
 3. Забезпечити відкриття деперсоніфікованої інформації з митних баз.
 4. Ліквідувати податкову міліцію та створити єдиний аналітичний орган з розслідувань еко­номічних злочинів у системі органів виконавчої влади із забороною працювати в новому органі старим співробітникам правоохоронних органів.
 5. Моніторити виконання КРІ для більш обґрунтованої оцінки діяльності ДФС.
 6. Посилити відповідальність держави перед платниками податків за завдані збитки внаслі­док дій або бездіяльності.

РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Міністерство фі­нансів України.

Додаткова інформація
Дослідження: Як удосконалити податок на нерухоме майно Дослідження - реформа оподаткування доходів підприємств
Дослідження - проблеми відшкодування ПДВ
Концепція податкової реформи групи РПР на 2016 рік
Проблеми української податкової системи та шляхи їх вирішення (2015 рік)
Законопроекти в сфері оподаткування та соціального страхування, підготовлені за участю експертів Реанімаційного пакету реформ (2015 рік)
“Концепція змін щодо податку на прибуток групи “Податкова реформа РПР (2014 рік)”
Податкова Реформа Концепція групи “Податкова реформа РПР (2014 рік)”
Концепція змін щодо податку на додану вартість групи “Податкова реформа РПР (2014 рік)”
Загальна концепція податкової реформи групи РПР
Аналітична записка: питання підпорядкування нової Фінансової поліції (Служби фінансових розслідувань)
Аналітична записка: Як зменшити можливості для ухилення від сплати податків при імпорті та продажі товарів, зокрема через зловживання спрощеною системою оподаткування?
Позиція експертів РПР щодо пенсійного забезпечення працівників шкідливих професій
Аналітична робота щодо оцінки переваг і недоліків різних варіантів зменшення можливостей для ухилення від оподаткування при імпорті та продажі товарів
Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення-уникнення оподаткування в Україні
Порівняльний аналіз оподаткування фондів заробітної плати та видатків бюджету в окремих країнах СНД, ЄС, Азії, Латинської Америки
 

Group experts

Draft laws

TOP