Структура Коаліції РПР

У Коаліції РПР діє трирівнева горизонтальна структура врядування, що керується колегіальними рішеннями.

Загальні збори Спілки (далі – Загальні збори) – вищий керівний орган Спілки. Право ухвального голосу на Загальних зборів мають дійсні члени Спілки. Кожен дійсний член Спілки має один голос при прийнятті рішень. Загальні збори скликаються щонайменше 1 раз на рік. Збори вважаються повноважними, якщо в них бере участь більшість дійсних членів Спілки.

Рада Спілки (далі – Рада) – постійно діючий керівний орган Спілки. Рада обирається Загальними зборами у складі 9 осіб, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів, терміном на 1 рік шляхом рейтингового голосування з числа кандидатур запропонованих до обрання дійсними членами Спілки. Щорічно персональний склад Ради оновлюється щонайменше на 30%. Члени Ради виконують свої повноваження на громадських засадах, тобто безоплатно. Рада ухвалює рішення більшістю голосів від загального складу за винятком питання щодо призначення та звільнення Виконавчого директора Спілки, яке ухвалюються 2/3 голосів від загального складу Ради. Засідання проводяться, як правило раз в місяць, але не рідше, ніж раз на 3 місяці.

Виконавчий директор Спілки (далі – Виконавчий директор) – керівник Спілки, який здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Спілки. Виконавчий директор призначається Радою терміном на 2 роки та може бути достроково звільнений за рішенням Ради.